آموزش های آنلاین آکادمی معماری و طراحی دکوراسیون داخلی

🟠قابل توجه دانش پذیران دوره طراحی دکوراسیون داخلی مقدماتی– کد ۰۹-۱۱۰۱-۹۸🟠

🔴❌کلاس درس سبک شناسی❌🔴

نام مدرس: آقای مهندس کریمی

تاریخ شروع:شنیه ۱۶فروردین ۹۹
ساعت برگزاری: ۱۵ تا۱۶:۳۰

✅تاریخ های برگزاری:
➖۱۶فروردین
➖۲۳فروردین
➖۳۰ فروردین

 


🟠قابل توجه دانش پذیران دوره طراحی دکوراسیون داخلی مقدماتی– کد ۰۸-۱۱۰۱-۹۸🟠

🔴❌کلاس درس سبک شناسی❌🔴

نام مدرس: آقای مهندس کریمی

تاریخ شروع:شنیه ۱۶فروردین ۹۹
ساعت برگزاری: ۱۵ تا۱۶:۳۰

✅تاریخ های برگزاری:
➖۱۶فروردین
➖۲۳فروردین
➖۳۰ فروردین
 


🟠قابل توجه دانش پذیران دوره طراحی دکوراسیون داخلی مقدماتی– کد ۰۸-۱۱۰۱-۹۸🟠

🔴❌کلاس درس اتوکد ❌🔴

نام مدرس: آقای مهندس نوروزی

تاریخ شروع: دوشنبه ۱۸فروردین ۹۹
ساعت برگزاری: ۱۵تا ۱۶:۱۵

✅تاریخ های برگزاری:
➖۱۸ فروردین
➖۲۵ فروردین
➖۱ اردیبهشت
 


🟠قابل توجه دانش پذیران دوره طراحی دکوراسیون داخلی مقدماتی– کد ۰۹-۱۱۰۱-۹۸🟠

🔴❌کلاس درس اتوکد ❌🔴

نام مدرس: آقای مهندس نوروزی

تاریخ شروع: دوشنبه ۱۸فروردین ۹۹
ساعت برگزاری: ۱۵تا ۱۶:۱۵

✅تاریخ های برگزاری:
➖۱۸ فروردین
➖۲۵ فروردین
➖۱ اردیبهشت
 


🟠قابل توجه دانش پذیران دوره طراحی دکوراسیون داخلی پیشرفته– کد۰۱-۱۱۰۲-۹۸🟠

🔴❌کلاس درس نور پردازی ❌🔴

نام مدرس: آقای مهندس حقدانی

تاریخ شروع:دوشنبه ۱۸فروردین ۹۹
ساعت برگزاری: ۱۹:۳۰تا ۲۰:۴۵

✅تاریخ های برگزاری:
➖۱۸ فروردین
➖۲۵ فروردین
➖ ۱ اردیبهشت
 


🟠قابل توجه دانش پذیران دوره طراحی دکوراسیون داخلی پیشرفته – کد۰۱-۱۱۰۲-۹۸🟠

🔴❌کلاس درس (vray)3d❌🔴

نام مدرس: آقای مهندس کاویانی

تاریخ شروع :شنبه ۱۶فروردین ۹۹
ساعت برگزاری:۱۹:۳۰ تا ۲۰:۴۵

✅تاریخ های برگزاری:
➖۱۶ فروردین
➖۲۳ فروردین
➖ ۳۰ فروردین
 


🟠قابل توجه دانش پذیران دوره طراحی دکوراسیون داخلی پیشرفته – کد ۰۳-۱۱۰۲-۹۸🟠

🔴❌کلاس درس مواد و مصالح❌🔴

نام مدرس: آقای مهندس تائبی

تاریخ شروع: سه شنبه ۲۶فروردین ۹۹
ساعت برگزاری: ۱۸ تا ۱۹:۱۵

✅تاریخ های برگزاری:
➖۲۶فروردین
➖۲ اردیبهشت
 


🟠قابل توجه دانش پذیران دوره طراحی دکوراسیون داخلی پیشرفته– کد ۰۳-۱۱۰۲-۹۸🟠

🔴❌کلاس درس رنگ شناسی❌🔴

نام مدرس: خانم مهندس تائبی

تاریخ شروع: یک شنبه ۲۴فروردین ۹۹
ساعت برگزاری: ۱۸ تا ۱۹:۱۵

✅تاریخ های برگزاری:
➖۲۴ فروردین
➖۳۱فروردین
 


🟠قابل توجه دانش پذیران دوره طراحی دکوراسیون داخلی مقدماتی– کد ۱۰-۱۱۰۱-۹۸ 🟠

🔴❌کلاس درس مبانی هنرهایی تجسمی ❌🔴

نام مدرس: خانم مهندس نصیری

تاریخ شروع: سه شنبه ۱۹فروردین ۹۹
ساعت برگزاری: ۱۵ تا ۱۶:۱۵

✅تاریخ های برگزاری:
➖۱۹فروردین
➖۲۶فروردین
➖۲ اردیبهشت

 


🟠قابل توجه دانش پذیران دوره طراحی دکوراسیون داخلی مقدماتی – کد ۰۷-۱۱۰۱-۹۸ 🟠

🔴❌کلاس درس مبانی هنرهایی تجسمی ❌🔴

نام مدرس: خانم مهندس نصیری

تاریخ شروع: سه شنبه ۱۹فروردین ۹۹
ساعت برگزاری: ۱۵ تا ۱۶:۱۵

✅تاریخ های برگزاری:
➖۱۹فروردین
➖۲۶فروردین
➖۲ اردیبهشت
 


🟠قابل توجه دانش پذیران دوره طراحی دکوراسیون داخلی مقدماتی – کد ۰۸-۱۱۰۱-۹۸🟠

🔴❌کلاس درس سبک شناسی❌🔴

نام مدرس: آقای مهندس کریمی

تاریخ شروع:شنیه ۱۶فروردین ۹۹
ساعت برگزاری: ۱۵ تا ۱۶:۱۵

✅تاریخ های برگزاری:
➖۱۶فروردین
➖۲۳فروردین
➖۳۰ فروردین
 


🟠قابل توجه دانش پذیران دوره طراحی دکوراسیون داخلی مقدماتی – کد ۰۲-۱۱۰۱-۹۸ 🟠

🔴❌کلاس درس سبک شناسی ❌🔴

نام مدرس: خانم مهندس نصیری

تاریخ شروع: یک شنیه ۱۷فروردین ۹۹
ساعت برگزاری: ۱۵ تا ۱۶:۱۵

✅تاریخ های برگزاری:
➖۱۷ فروردین
➖۲۴ فروردین
➖۳۱فروردین
 


🟠قابل توجه دانش پذیران دوره طراحی دکوراسیون داخلی– کد ۰۴-۱۱۰۱-۹۸ 🟠

🔴❌کلاس درس 3d max❌🔴

نام مدرس: آقای مهندس کاویانی

تاریخ شروع:شنبه ۱۶فروردین ۹۹
ساعت برگزاری: ۱۸ تا ۱۹:۱۵
✅تاریخ های برگزاری:
➖۱۶ فروردین
➖۲۳ فروردین
➖ ۳۰ فروردین

 


🟠قابل توجه دانش پذیران دوره طراحی دکوراسیون داخلی کد ۰۴-۱۱۰۱-۹۸ 🟠

🔴❌کلاس درس لومیون❌🔴

نام مدرس: آقای مهندس کاویانی

تاریخ شروع:جمعه ۲۲ فروردین ۹۹
ساعت برگزاری: ۱۵ تا ۱۶:۱۵
✅تاریخ های برگزاری:
➖۲۲ فروردین
➖۲۹ فروردین
➖ ۵ اردیبهشت

 


🟠قابل توجه دانش پذیران دوره طراحی دکوراسیون داخلی کد ۰۳-۱۱۰۱-۹۸ 🟠

🔴❌کلاس درس لومیون❌🔴

نام مدرس: آقای مهندس کاویانی

تاریخ شروع:جمعه ۲۲ فروردین ۹۹
ساعت برگزاری: ۱۵ تا ۱۶:۱۵
✅تاریخ های برگزاری:
➖۲۲ فروردین
➖۲۹ فروردین
➖ ۵ اردیبهشت
 


🟠قابل توجه دانش پذیران دوره طراحی دکوراسیون داخلی کد ۰۴-۱۱۰۴-۹۷🟠

🔴❌کلاس درس لومیون❌🔴

نام مدرس: آقای مهندس کاویانی

تاریخ شروع:جمعه ۲۲ فروردین ۹۹
ساعت برگزاری: ۱۵ تا ۱۶:۱۵
✅تاریخ های برگزاری:
➖۲۲ فروردین
➖۲۹ فروردین
➖ ۵ اردیبهشت
 


🟠قابل توجه دانش پذیران دوره طراحی دکوراسیون داخلیکد۰۱-۱۱۰۱-۹۸ 🟠

🔴❌کلاس درس لومیون❌🔴

نام مدرس: آقای مهندس کاویانی

تاریخ شروع:جمعه ۲۲ فروردین ۹۹
ساعت برگزاری: ۱۵ تا ۱۶:۱۵
✅تاریخ های برگزاری:
➖۲۲ فروردین
➖۲۹ فروردین
➖ ۵ اردیبهشت
 


🟠قابل توجه دانش پذیران دوره طراحی دکوراسیون داخلی کد ۰۳-۱۱۰۱-۹۸ 🟠

🔴❌کلاس درس عکاسی❌🔴

نام مدرس: آقای مهندس کسایی

تاریخ شروع:یک شنبه ۲۱فروردین ۹۹
ساعت برگزاری: ۱۵ تا ۱۶:۱۵
✅تاریخ های برگزاری:
➖۲۱ فروردین
➖۲۸ فروردین
➖ ۴ اردیبهشت
 


🟠قابل توجه دانش پذیران دوره طراحی دکوراسیون داخلی کد ۰۴-۱۱۰۴-۹۷ 🟠

🔴❌کلاس درس عکاسی❌🔴

نام مدرس: آقای مهندس کسایی

تاریخ شروع:یک شنبه ۲۱فروردین ۹۹
ساعت برگزاری: ۱۵ تا ۱۶:۱۵
✅تاریخ های برگزاری:
➖۲۱ فروردین
➖۲۸ فروردین
➖ ۴ اردیبهشت
 


🟠قابل توجه دانش پذیران دوره طراحی دکوراسیون داخلی کد ۰۶-۱۱۰۱-۹۸🟠

🔴❌کلاس درس عکاسی❌🔴

نام مدرس: آقای مهندس کسایی

تاریخ شروع:یک شنبه ۲۱فروردین ۹۹
ساعت برگزاری: ۱۵ تا ۱۶:۱۵
✅تاریخ های برگزاری:
➖۲۱ فروردین
➖۲۸ فروردین
➖ ۴ اردیبهشت
 


🟠قابل توجه دانش پذیران دوره طراحی دکوراسیون داخلیکد ۰۲-۱۱۰۱-۹۸🟠

🔴❌کلاس درس عکاسی❌🔴

نام مدرس: آقای مهندس کسایی

تاریخ شروع:یک شنبه ۲۱فروردین ۹۹
ساعت برگزاری: ۱۵ تا ۱۶:۱۵
✅تاریخ های برگزاری:
➖۲۱ فروردین
➖۲۸ فروردین
➖ ۴ اردیبهشت
 


🟠قابل توجه دانش پذیران دوره طراحی دکوراسیون داخلی کد۰۴-۱۱۰۱-۹۸ 🟠

🔴❌کلاس درس مواد و مصالح❌🔴

نام مدرس: آقای مهندس تائبی

تاریخ شروع:دوشنبه ۱۸فروردین ۹۹
ساعت برگزاری: ۱۶:۳۰تا۱۷:۴۵
✅تاریخ های برگزاری:
➖۱۸ فروردین
➖۲۵ فروردین
➖ ۱ اردیبهشت
 


🟠قابل توجه دانش پذیران دوره طراحی دکوراسیون داخلی کد۰۳-۱۱۰۱-۹۸ 🟠

🔴❌کلاس درس مواد و مصالح❌🔴

نام مدرس: آقای مهندس تائبی

تاریخ شروع:دوشنبه ۱۸فروردین ۹۹
ساعت برگزاری: ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۴۵
✅تاریخ های برگزاری:
➖۱۸ فروردین
➖۲۵ فروردین
➖ ۱ اردیبهشت
 


🟠قابل توجه دانش پذیران دوره طراحی دکوراسیون داخلی کد۰۶-۱۱۰۱-۹۸ 🟠

🔴❌کلاس درس مواد و مصالح❌🔴

نام مدرس: آقای مهندس تائبی

تاریخ شروع:سه شنبه ۱۹فروردین ۹۹
ساعت برگزاری: ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۴۵
✅تاریخ های برگزاری:
➖۱۹فروردین
➖۲۶ فروردین
➖ ۲ اردیبهشت
 


🟠قابل توجه دانش پذیران دوره طراحی دکوراسیون داخلیکد۰۱-۱۱۰۱-۹۸ 🟠

🔴❌کلاس درس 3d max❌🔴

نام مدرس: آقای مهندس زمانی

تاریخ شروع:شنبه ۱۶ فروردین ۹۹
ساعت برگزاری: ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۴۵

✅تاریخ های برگزاری:
➖۱۶ فروردین
➖۲۳ فروردین
➖ ۳۰ فروردین
 


❎لازم به ذکر است به منظور حفظ نظم کلاس ۵ دقیقه قبل از ساعت اعلام شده فوق و صرفا در روز و ساعت ذکر شده اقدام به شرکت در کلاس نمایید.

شروع

12:00 ق.ظ

اردیبهشت 4, 1399

پایان

12:00 ق.ظ

اردیبهشت 4, 1399

    2 نظر

  1. فروردین 30, 1399
    پاسخ

    عاشق این وبسایت شدم من.عالی هستید شما

  2. سلام.وبسایتتون خیلی خوب و مفیده.به کارتون ادامه
    بدین

نظرات شما برایمان مهم است

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.