آموزش های آنلاین آکادمی و فناوری اطلاعات

🟠قابل توجه دانش پذیران دوره کامپیوتر – کد ۰٥-۲۳۰۴-۹۸🟠

🔴❌کلاس درس اندروید❌🔴

نام مدرس:مهندس زعفری

تاریخ شروع:يكشنبه١٧فروردين ۹۹
ساعت برگزاری: ١٦:٣٠تا١٧:٤٥

✅تاریخ های برگزاری:
➖سه شنبه ١٩فروردین
➖یکشنبه ٢٤فروردين
➖سه شنبه ٢٦فروردين
➖یکشنبه ٣١فروردين
➖سه شنبه ٢ارديبهشت

 


🟠قابل توجه دانش پذیران دوره کامپیوتر– کد ٠١-۲٣١٢-۹۸🟠

🔴❌کلاس درس توليد محتوا❌🔴

نام مدرس:مهندس حسامي

تاریخ شروع:سه شنبه ١٩ فروردين ۹۹
ساعت برگزاری روزهاي سه شنبه : ١٥تا١٦:١٥
ساعت برگزاري روزهاي جمعه :١٦:٣٠تا١٧:٤٥

✅تاریخ های برگزاری:
➖جمعه٢٢فروردين
➖جمعه ٢٩ فروردين
➖سه شنبه ٢ارديبهشت

 


🟠قابل توجه دانش پذیران دوره کامپیوتر – کد ٠٣-٢٣٠٣-۹۸🟠

🔴❌کلاس درسccna❌🔴

نام مدرس:مهندس زرين

تاریخ شروع:سه شنبه ١٩فروردين ۹۹
ساعت برگزاری روزهاي پنچ شنبه و سه شنبه :١٨-١٩:١٥

✅تاریخ های برگزاری:
➖پنچ شنبه ٢١فروردين
سه شنبه ٢٦ فروردين
-پنچ شنبه ٢٨ فروردين
-سه شنبه ٢ارديبهشت
پنچ شنبه ٤ ارديبهشت

 


🟠قابل توجه دانش پذیران دوره کامپیوتر – کد ٠٣-٢٣٠٣-۹۸🟠

🔴❌کلاس درس شبكه ❌🔴

نام مدرس:مهندس زرين

تاریخ شروع:يكشنبه ١٧ فروردين ۹۹
ساعت برگزاری روزهاي يكشنبه و سه شنبه :١٥-١٦:١٥

✅تاریخ های برگزاری:
➖سه شنبه ١٩فروردين
-يكشنبه ٢٤فروردين
سه شنبه ٢٦ فروردين
-يكشنبه ٣١ فروردين
-سه شنبه ٢ارديبهشت

 


🟠قابل توجه دانش پذیران دوره کامپیوتر– کد ٠٥-٢٣٠٥-۹۸🟠

🔴❌کلاس درسicdl❌🔴

نام مدرس:مهندس اسحقي

تاریخ شروع:پنچ شنبه ٢١فروردين ۹۹
ساعت برگزاری روزهاي پنچ شنبه ١٥-١٦:١٥
پنچ شنبه :٢٨ فروردين
پنچ شنبه :٤ ارديبهشت

 


🟠قابل توجه دانش پذیران دوره کامپیوتر– کد ٠١-٣٣١١-۹۸🟠

🔴❌کلاس درس جامع شبكه پيشرفته ❌🔴

نام مدرس:مهندس اقاي ناظم

تاریخ شروع:يكشنبه ١٧ فروردين ۹۹
ساعت برگزاری روزهاي يكشنبه19:15-18 و جمعه: 22-21:15

✅تاریخ های برگزاری:
➖جمعه ٢٢فروردين
-يكشنبه ٢٤ فروردين
-جمعه ٢٩ فروردين
-يكشنبه ٣١ فروردين

 


🟠قابل توجه دانش پذیران دوره کامپیوتر– کد ٠4-٢٣١٠-۹۸🟠

🔴❌کلاس درسwordpress❌🔴

نام مدرس:مهندس مومن زاده

تاریخ شروع:شنبه ٢٣ فروردين
➖شنبه ٣٠ فروردين

ساعت برگزاری روزهای شنبه :١٩:٣٠-٢٠:٤٥

➖دوشنبه١٨ فروردين

➖چهارشنبه ٢٠ فروردين
➖دوشنبه ٢٥ فروردين
➖چهارشنبه ٢٧ فروردين
➖دوشنبه ١ ارديبهشت
➖چهارشنبه ٣ ارديبهشت

ساعت برگزاری روزهاي دوشنبه و چهارشنبه :١٨-١٩:١٥

 


🟠قابل توجه دانش پذیران دوره کامپیوتر– کد ٠٤-٢٣١٠-۹۸🟠

🔴❌کلاس درس طراحي وب ❌🔴

نام مدرس:مهندس حميد پور

تاریخ شروع:شنبه ١٦ فروردين ۹۹
ساعت برگزاری روزهاي شنبه ١٨-١٩:١٥
شنبه ٢٣ فروردين
شنبه ٣٠ فروردين

 


🟠قابل توجه دانش پذیران دوره کامپیوتر– کد ٠٣-٢٣٠١-۹۸🟠

🔴❌کلاس درس طراحي وب ❌🔴

نام مدرس:مهندس حميد پور

تاریخ شروع:شنبه ١٦ فروردين ۹۹
ساعت برگزاری روزهاي شنبه ١٨-١٩:١٥
شنبه ٢٣ فروردين
شنبه ٣٠ فروردين


❎لازم به ذکر است به منظور حفظ نظم کلاس ۵ دقیقه قبل از ساعت اعلام شده فوق و صرفا در روز و ساعت ذکر شده اقدام به شرکت در کلاس نمایید.

شروع

12:00 ق.ظ

اردیبهشت 4, 1399

پایان

12:00 ق.ظ

اردیبهشت 4, 1399

نظرات شما برایمان مهم است

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.